written by
Alex V

Wat betekent het einde van de kaasroute?

Vastgoednieuws Selectie ht 3 min

Sinds 15 december is het niet meer mogelijk om via een buitenlandse notaris te schenken zonder schenkbelasting te betalen. Maar wat zijn daar de gevolgen van? En zijn er alternatieven?

Jarenlang was het in de volksmond bekend als ‘de kaasroute’. Het omwegje waardoor u via een buitenlandse (meestal Nederlandse) notaris kon passeren om op een officiële manier roerende goederen aan nabestaanden te schenken, zonder dat u daar in België ook maar één euro aan schenkingsrechten op hoefde te betalen. Dat kon omdat buitenlandse en dus Nederlandse schenkingsaktes niet geregisteerd hoefden te worden in België. Helaas pindakaas: sinds 15 december is die omweg definitief gesloten. Via een wetsvoorstel verwees de Kamercommissie Financiën de regeling naar de prullenbak. Sinds 15 december moeten ook buitenlandse schenkingsaktes in België geregistreerd worden, en bent u dus schenkbelasting verschuldigd.

Wat betekent het voor u?

Terwijl u tot nu toe roerende bezittingen zoals aandelen, juwelen, kunstwerken of spaargeld via een Nederlandse notarisakte perfect legaal en belastingvrij kon schenken aan uw erfgenamen, valt dat voordeel volledig weg. Dat wil zeggen dat u voortaan in het Vlaams gewest tussen 3% en 7% schenkbelasting op alle buitenlandse schenkingsaktes betaalt. Tussen ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en tussen partners onderling bedraagt het schenkings-recht 3%. In alle andere gevallen betaalt u voor de schenking een belasting van 7% op de waarde van de roerende goederen.Voor het schenken van vastgoed verandert er niets na het afschaffen van de kaasroute. Een buitenlandse notaris moest al eerder de schenking van een vastgoed verplicht in België laten registeren, met schenkbelasting tot gevolg.

Zijn er alternatieven?

Met de sluiting van de kaasroute betaalt u niet sowieso schenkbelasting. Er zijn nog andere manieren waarop u op een wettelijke manier de schenkbelasting kunt vermijden. We belichten er hier kort vier.

1. Handgift

Met een ‘handgift’ geeft u geld, juwelen of een meubel aan een begunstigde zonder dat die gift in een notariële akte wordt gegoten. Toch is het beter altijd een schriftelijk bewijs of document op te stellen, al is het om te vermijden dat er na het overlijden onenigheid is tussen de erfgenamen. Let op: hebt u geen schenk-belasting betaald op zo’n handgift en overlijdt de schenker binnen de 3 jaar na de schenking, dan moet u als begunstigde toch nog erfbelasting betalen. Die erfbelasting is mogelijk hoger dan het schenkings-recht.

2. Bankgift

Bij een ‘bankgift’ schenkt u een deel van uw spaargeld aan een begunstigde, door geld over te schrijven van uw rekening naar die van de begiftigde. De overschrijvingsdatum volstaat om het tijdstip van de gift aan te tonen, zodat u indien nodig een bewijs hebt dat de gift minimaal drie jaar gebeurde vóór het overlijden van de schenker. Meestal wordt de gift ook toegelicht in een aangetekende brief of een bewijsdocument.

3. Kwijtschelding van schuld

Wanneer uw kinderen geld van u geleend hebben om een bepaalde aankoop te doen, dan kan u deze bestaande schuld kwijtschelden aan de begiftigde of schuldenaar. Dat wordt dan beschouwd als een onrechtstreekse schenking, waarvoor geen registratieplicht geldt. Let op: hebt u ook geen schenkbelasting betaald en overlijdt de schenker binnen de 3 jaar na de schenking, dan moet u toch nog erfbelasting betalen.

4. Bedrijfsschenking in een exploitatie-vennootschap

Elk gewest hanteert een fiscale gunstregeling voor de zogenaamde ‘bedrijfsschenking’. Ook de aandelen van een exploitatievennootschap vallen hieronder. In Vlaanderen en Brussel is een bedrijfsschenking onder bepaalde voorwaarden onbelast. Zo kunnen de aandelen van een exploitatievennootschap belastingsvrij aan de opvolgers worden geschonken. U behoudt het fiscaal voordeel enkel na de vervulling van enkele voorwaarden, zoals de verplichting voor de opvolgers om de volgende 3 jaar de vennootschap te behouden. In het Vlaams Gewest bevestigt de Vlaamse Belastingdienst dan met een attest dat de 0%-regeling van toepassing is.

Ontdek wat we voor ú kunnen betekenen.

Bel of mail en kom langs voor een koffie: 09/367.93.27 en info@multum.be Brusselsesteenweg 415 • 9230 Wetteren www.multum.be

Multum Danny De Winter VASTGOEDADVIES Multum Accountants schenkbelasting